Tag Archives : Syria strike

Obama admin ‘cherry-picked intelligence’ to justify Syria strike

Obama admin ‘cherry-picked intelligence’ to justify Syria strike

Washington...
1
© 2013 Pakalert Press. All rights reserved.